Tombow คือ แบรนด์ เครื่องเขียนชั้นนำจากญี่ปุ่น ที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1913 ภายใต้บริษัท Tombow Pencil Co., Ltd
ด้วย เทคโนโลยีที่พิเศษเฉพาะของบริษัท สินค้าของเราทุกๆชิ้น จึง โดดเด่นในเรื่อง คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสบการณ์ในการใช้งาน 

Tombow ประเทศไทย มีความภูมิใจที่จะนำส่งประสบการณ์ประทับใจ ความพึงพอใจ และความสุขในการใช้งานของสินค้าแก่ทุกๆท่าน
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงความจำเจของอุปกรณ์เครื่องเขียนในมือของทุกท่าน